Promo 2009-2011
Liste des promos Promo 2015-2016 Promo 2014-2015 Promo 2013-2014 Promo 2012-2013 Promo 2011-2013 Promo 2010-2012 Promo 2009-2011 Promo 2008-2010 Promo 2007-2009 Promo 2006-2008

Promo 2009-2011

Julien Azaz

Thibault Banie

Aymen Ben Amira

Valene Bordin

Matthieu Brinet

Christopher Chevalier

Elodie Delle-Case

Fatoumata Diouara

Sandra Fournier

Jie Fu

Emilien Guillo

Pengfei Ji

Doris Kamdem

Safa Karim

Famara Keita

Jean-Charles Lépinay

Mingkun Li

Peng Li

Sheng Li

Shengjun Liao

Xiaolei Liu

Julien Marais

Mourad Mourid

Florian Pinguet

Younes Raki

Jiaen Ren

Yuxing Ruan

Jian Tang

Xu Teng

Michael Touze

Manuel Villanueva

Xu Yan

Guanjun Zeng

Yingjun Zhang

Zheyue Zhang

MASTER Mathématiques et Applications
Université du Maine - Faculté des Sciences et Techniques
Avenue Olivier Messiaen - 72085 Le Mans Cedex 9 (France)
Tel : 02 43 83 32 22 - Fax : 02 43 83 35 70
[ Contacts ]